Webmaster:
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.อต.

ผู้บริหารและบุคลากร

ข้อมูลพื้นฐาน คภส.จ.อุตรดิตถ์
     (  อยู่ระหว่างการดำเนินงาน )
ระบบรายงาน คภส.

ระบบรายงานตัวชี้วัด คภส.
 
( ผลการดำเนินงาน จังหวัด/คปสอ.)

ระบบรายงานตัวชี้วัดแพทย์แผนไทย
ระบบการรายงานผลการดำเนินงาน
คภส.ในส่วนภูมิภาค
 
Download คู่มือ Click ที่นี่

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการ
      อาหารและยา

อย.คอม

สคบ.

ไทยก๊อฟดอทเน็ต

สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา

กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

ผู้เข้าชมทั้งหมด   55944 คน

 

  ดาวนืโลหด สื่อสัมพันธ์ 52- แก้ไข 4

         

       

Hot News Consumer (ข่าวด่วน)
สรุปประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2556
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการอาหารปลอดภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2555
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ ๗๐๗ -๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒
สรุปแผนบูรณาการงานอาหารปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์55
แผนบูรณาการอาหาร ปี 2555
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์กาแฟลดความอ้วน
แบบนิเทศงาน พร้อมคำอธิบายตัวชี้วัดดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการอาหารปลอดภัย ปี 2554
สรุปประชุม GMP ยาแผนโบราณ.pdf
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดอุตรดิตถ์

อย.เผยพบสารกันเสียในลูกชิ้น ที่มาข่าวเพื่อสุ่มวลชน กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

กิจกรรม คภส.
ประกาศงานและแผนงาน คภส.
การกำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดส่วนบุคคล update
Download เอกสาร
- คู่มือ
- ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ขององค์กร
- ตัวชี้วัดงานเภสัชกรรม
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มงาน คภส. นำเสนอ แผนปี 57
คู่มือดำเนินกิจกรรมทำค่าย อย. น้อย ปี 2556
ด่วนที่สุด แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานงานแพทย์แผนไทยปี 2556
ด่วนที่สุด แบบประเมินมาตรฐานงานแพทย์แผนไทยปี 2556
แบบนิเทศงานและคำอธิบาย ปี 2555
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาล
แบบบันทึกผลการดำเนินงาน คบส.     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบบันทึกการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค    ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้ง 4 เกณฑ์ รพสต.
โครงการจัดสรรให้อำเภอ งานคภส.สสจ.อต
แผนบูรณาการอาหาร ปี 2554
แบบฟอร์มงานอาหาร
คู่มือจดแจ้ง คสอ.ปี 2554
การรายงานตัวช้วัดแแพทย์แผนไทย

มาตรฐานงานบริการด้านการนวดไทย
   ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

รายการยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
   52 รายการ (ปรับปรุงล่าสุดตามประกาศ)
ตัวชี้วัดคภส.คำอธิบาย+แบบนิเทศ .ปี 2554
คู่มือ และเกณฑ์ประเมิน อย.น้อย ล่าสุด
คู่มือการจัดทำค่าย อย.น้อย ล่าสุด

แบบประเมินการดำเนินงานเภสัชปฐมภูมิ
4 ด้าน สำหรับ โรงพยาบาล


แบบประเมินการดำเนินงานเภสัชปฐมภูมิ
4 ด้าน สำหรับ รพสต.
ประชุม/ สัมมนา /อบรม
- การอบรมเรื่องการส่งมอบและให้คำแนะนำในการ ใช้ยาปี 2556
ศูนย์วิทยบริการ อย.จับตาสินค้าน่าสงสัยกองควบคุมอาหารศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ

 

footer


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
เลขที่ 130 หมู่ 8 ต.ชัยจุมพล  อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์  53130
โทรศัพท์ 0-55412-227 , 0-5541-6454  โทรสาร 0-5541-227 
 


E-mail : uttconsumer@hotmail.com,fdapv53@fda.moph.go.th