รายการราคาวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2552

วัคซีน ราคาหน่วยต่อโด๊ส(บาท)
DTP_HB 130
ไข้สมองอักเสบ (JE) 55
ดีที (DT) 6
ดีทีพี (DTP) 10
บีซีจี (BCG) 7
โปลิโอ (OPV) 8
ไวรัสตับอักเสบบี (HB) 44
หัด (M) 17
เอ็มเอ็มอาร์ (MMR) 59
พีซีอีซี (PCEC) 287