สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ประจำสัปดาห์ จ.อุตรดิตถ์ ปี2556

 สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ 2009
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2553


 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
ปี 53 - 54 จำแนกรายหมู่บ้าน


 สถานการณ์โรคไข้หวัดนก
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2552


 สถานการณ์ผู้ป่วยโรคเอดส์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2553


 Report 506 . . . .
จำนวนและอัตราป่วย จ.อุตรดิตถ์
จากรายงาน 506 ปี 2553

อันดับโรคไข้เลือดออกของประเทศ          (สัปดาห์ที่ 50 ) 
 จังหวัดตาก
....
อันดับที่ 24 ป่วย 1,361 ราย
 จังหวัดเพชรบูรณ์
 
...อันดับที่ 12 ป่วย 3,102 ราย
  จังหวัดพิษณุโลก
 ...
อันดับที่ 49 ป่วย 1,239 ราย
 จังหวัดสุโขทัย
 ...
อันดับที่ 62 ป่วย 666 ราย
  จังหวัดอุตรดิตถ์
 
...อันดับที่ 66 ป่วย 474 ราย

 สำนักระบาดวิทยา
 
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
 
สำนักป้องกันควบคุมโรค ที่ 9
จังหวัดพิษณุโลก

 
กรมปศุสัตว์
 
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอุตุนิยมวิทยา

::ปฏิทิน::
::พยากรณ์อากาศ::
 
Hit Counter
You're visitor number
Webstats4U
นโยบาย SRRT การดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล การเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
  แนวทางการดำเนินงานสำหรับ SRRT กรณี
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1)

  แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวน อาการหลัง
ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันโรค(AEFI Surveillance and Investigation)

  แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวน โรคชิคุน
กุนย่า(Chikungunya)
  เกณฑ์ขั้นต่ำการออกสอบสวนโรค งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (ตุลาคม 2557)  >>> อ่านเพิ่มเติม  
  การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว  >>> อ่านเพิ่มเติม  
  เตือนภัยเห็ดพิษ และข้อแนะนำในการบริโภคเห็ดธรรมชาติและเห็ดป่า >>> อ่านเพิ่มเติม
  แนวทางและวิธีการป้องกันโรคตาแดง (Conjunctivitis) >>> อ่านเพิ่มเติม  
  แนวทางและวิธีการป้องกันกาฬโรค (plauge) >>> อ่านเพิ่มเติม
  นิยามและแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ หรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด A  (H1N1) >>> อ่านเพิ่มเติม

  " ล้างมืออย่างไร ให้สะอาด " ด้วยน้ำและสบู่ 7 ขั้นตอน ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด A  (H1N1) >>> อ่านเพิ่มเติม

  คำแนะนำ กรมควบคุมโรค เรื่อง โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya) ฉบับที่ 1 >>> อ่านเพิ่มเติม

  การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน  >>> อ่านเพิ่มเติม

  ระวัง ? โรคชิคุนกุนยา ระบาดแล้วที่ภาคใต้ >>> อ่านเพิ่มเติม

  คู่มือคำแนะนำ การป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข >>> อ่านเพิ่มเติม

ติดตามการดำเนินงานรณรงค์กวาดล้างโรคไข้หวัดนก ในพื้นที่
จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด
ดูภาพกิจกรรม
นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์ 9 ด้านเวชกรรมป้องกัน และคณะ
ออกติดตามตรวจเยี่ยมการรณรงค์ เฝ้าระวัง และควบคุมโรคไข้หวัดนก
ในหมู่บ้าน ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ดูภาพกิจกรรม
ทีม SRRT สอบสวนผู้ป่วยต้องสงสัยโรคเท้าช้าง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ดูภาพกิจกรรม
การประชุมโครงการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาอาการภายหลังได้รับวัคซีน
สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอและตำบล จังหวัดอุตรดิตถ์
ณ ห้องประชุมโรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ดูภาพกิจกรรม
ทีม SRRT สอบสวนผู้ป่วยโรคหัด ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์
ดูภาพกิจกรรม
รวมภาพกิจกรรมทั้งหมด  
มาตรฐานและแนวทางปฎิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อน (SRRT)
Download
รวมกฏหมายสำหรับการปฏิบัติงาน ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
Download
มาตรฐานระบาดวิทยาโรคติดต่อ
Download

คู่มือพัฒนาบุคลากรทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่
Download

คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อโรคไข้หูดับ
Download