คู่มือการดำเนินงาน
  คู่มือการดำเนินงานควบคุมป้องกัน
 วัณโรคจังหวัดอุตรดิตถ์
 
  คู่มือการดำเนินการป้องกันควบคุมโรค
 ไข้เลือดออกจังหวัดอุตรดิตถ์
  

       เอกสารประกอบการประชุม
  ประชุม DOT meeting งานวัณโรค
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2553 - 18 มี.ค.53

  สรุปการประชุมซ้อมแผนไข้หวัดใหญ่
 จังหวัดอุตรดิตถ์ - 26 ก.พ.53
 
 เอกสารประกอบการประชุม อ.กิตติ
 สคร.9

 ข้อมูลประชุมวัณโรค - 9 มี.ค. 52
 ประชุมไข้เลือดออก - 16 ม.ค.52 เช้า


        ข้อมูล/ระบบรายงาน

ข้อมูลวัณโรค
อบรมงานวัณโรค โรงแรมสีหราช 28 พค 2552

File ของวิทยากร
 - ประวัติวิทยากร
 - ความรู้เกี่ยวกับวัณโรค
 - ทำไมต้อง DOT
 - นโยบายวัณโรคปลัดที่โคราช
 - แนวทางการดำเนินงานวัณโรคแห่งชาติ
 - บัญญัติ 10 ประการ สำหรับการควบคุมวัณโรค
 - สรุปความก้าวหน้าของการเร่งรัดงานวัณโรคเขต 17
ไฟล์ระบบรายงานวัณโรค
 - การวิเคราะห์ปัญหาวัณโรคอุตรดิตถ์
 - นโยบายและเป้าหมายวัณโรค28 พค52
ระบบและแบบรายงานวัณโรค
 -
ความรู้การดูแลผู้ป่วยวัณโรคที่บ้านสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 - แบบคัดกรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรค TB01
 - แบบฟอร์มการส่งต่อกลุ่มเสี่ยงวัณโรค TB02
 - แบบรายงานผลการดำเนินงานค้นหาผู้ป่วยวัณโรค TB 03
 - แบบรายงานการสอบสวนผู้ป่วยวัณโรค TB 04
 - ทะเบียนรายชื่อผู้ป่วยวัณโรค TB05
 - บันทึกการเยี่ยมบ้านของสถานีอนามัย TB 06
 - แบบรายงานติดตามผู้ป่วยวัณโรคของ คปสอ TB07
 - แบบคัดกรองวัณโรคในชุมชน
 - แบบรายงานการเยี่ยมผู้ป่วยTBของทีมนิเทศ
 - แผนผังการส่ง sputum ทางห้องปฏิบัติการจังหวัดอุตรดิตถ์
 - แผนภูมิวัณโรค(ปรับปรุง)
 - สรุปผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคของ คปสอ./สอ./รพ. จังหวัดอุตรดิตถ์   
 - TB+HIV "THE twin DIASTER"
 - สอนTB และ HIV
 - แนวทางแห่งชาติสำหรับการรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB)
 - แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ 2548
 - แนวปฏิบัติการผสมผสาน วัณโรค และโรคเอดส์
 - การดูแลผู้ป่วยวัณโรคที่บ้านสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 - ทะเบียนรายชื่อผู้ป่วยวัณโรค
 - บันทึกการเยี่ยมบ้านของสถานีอนามัย
 - แบบคัดกรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรค(ปรับปรุง)
 - แบบฟอร์มการส่งต่อกลุ่มเสี่ยงวัณโรค
 - แบบรายงานการสอบสวนผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดอุตรดิตถ์
 - แบบรายงานผลการดำเนินงานค้นหาผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลไข้เลือดออก

 - เกณฑ์ประกวด อปท.ไข้เลือดออก ปี53
 - ผลการประเมินไข้เลือดออกตามตัวชี้วัด  ( ไฟล์สรุปผลงานปี2552)
 - คู่มือการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดอุตรดิตถ์
 - แบบฟอร์มรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก+แผนภูมิขั้นตอนการรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก
 - แผนภูมิ ขั้นตอนการรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก