รายละเอียดการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวปี 2552 และการจัดสรรวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

ประเภทการเบิกจ่าย วัคซีน :
รหัส
ชื่อสถานบริการ
จำนวน
รับ
จ่าย
คงเหลือ
  01   เมือง
 0
 0
 0
  02   ตรอน
 0
 0
 0
  03   ท่าปลา
 0
 0
 0
  04   น้ำปาด
 0
 0
 0
  05   ฟากท่า
 0
 0
 0
  06   บ้านโคก
 0
 0
 0
  07   พิชัย
 0
 0
 0
  08   ลับแล
 0
 0
 0
  09   ทองแสนขัน
 0
 0
 0
รวม
 0
 0
 0