กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร
สาธารณสุข
  กลุ่มงานประกันสุขภาพ
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  โรงพยาบาลลับแล
  โรงพยาบาลตรอน
  โรงพยาบาลพิชัย
  โรงพยาบาลท่าปลา
  โรงพยาบาลน้ำปาด
  โรงพยาบาลฟากท่า
  โรงพยาบาลบ้านโคก
  โรงพยาบาลทองแสนขัน
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ทองแสนขัน
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
บ้านโคก
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าชม
Webstats4U


 

ผลการประเมินไข้เลือดออกตามตัวชี้วัด  ( ไฟล์สรุปผลงานปี2552)
- ผลการประเมินไข้เลือดออกตามตัวชี้วัด  ( ไฟล์สรุปผลงานปี2552) Click
 
คู่มือการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดอุตรดิตถ์
- คู่มือการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดอุตรดิตถ์ Click
 
การรับมือกับโรคอุบัติใหม่
- เอกสารประกอบการประชุม อ.กิตติ สคร.9 Download
 
แบบรายงานNCD
- แบบฟอร์มรายงานNCD download
- รายงานpapปี52 download
- รายงานมาตรฐานโรคเรื้อรัง download
 
เอกสารดูงาน จ.ตราด
- ประชุมจังหวัด ตราด download
- DHF ตราด download
 
แบบฟอร์ม การรายงานตัวชี้วัดปี 2552(แยกรายอำเภอ)งานควบคุมโรค
แบบฟอร์ม สรุปตัวชี้วัดในแผนตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2552(แยกรายอำเภอ)
download
 
Surveillance V3.0 (full)
งานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ up load โปรแกรม surveillance v3.0 โปรแกรมจัดการข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง สามารถ download ได้แล้ว ที่มุม download พร้อมคู่มือการใช้งานโปรแกรม
 
 Program I risk (1 ต.ค. 2551)
    งานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ up load โปรแกรม I Risk โปรแกรมควบคุมความเสี่ยง สามารถ download ได้แล้ว ที่มุม download พร้อมคู่มือการใช้งานโปรแกรม
     
 Program pap registry 2006 (1 ต.ค. 2551)
   
งานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ up load โปรแกรม pap registry 2006 โปรแกรมลงผลข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก สามารถ download program + update ได้แล้ว ที่มุม download พร้อมคู่มือการใช้งานโปรแกรม
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานควบคุมโรค
 
 
รายงานการเบิกจ่ายวัคซีน
  1. OPV
2. การจัดสรรวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
3. DTP
4. JE
5. HB
6. M
7. DTP-HB
8. dT
9. BCG
10. MMR
แบบรายงาน EPI1
รายการราคาวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2552   
 
Download File เอกสารการประชุม / แบบฟอร์ม กลุ่มงานควบคุมโรค
  เอกสารการบรรยาย DOT meeting งานวัณโรค 5 เมษายน 2554 ณ.โรงพยาบาลลับแล  
  แบบฟอร์มรายงานการเกิดโรค/บาดเจ็บ งานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์

 
  เอกสารการบรรยายมาตรฐานไข้หวัดใหญ่/ไข้เลือดออก วันที่ 28 มกราคม 2554     
  เอกสารอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการกำกับการกินยาโอยกระบวน
การ DOT ในวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2554
   
 
  เอกสารการบรรยายวัคซีนผ่านระบบ VMI ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 2 กรกฎาคม 2553
   
 
ภาพกิจกรรม กลุ่มงานควบคุมโรค
 

ประมวลภาพการดำเนินงานวัณโรค
วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - วันที่ 30 มีนาคม 2554

ประชุมงานควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
วันที่ 28 กรกฎาคม 2553
ณ โรงแรมฟายเดย์

 
สาระน่ารู้เรื่องสุขภาพ
 
เกร็ดความรู้สำหรับประชาชน เรื่องหนอนพยาธิ
เกร็ดความรู้เรื่อง มะเร็งปากมดลูก
เกร็ดความรู้เรื่อง ไข้เลือดออก
เกร็ดความรู้เรื่อง ไข้หวัดใหญ่
เกร็ดความรู้เรื่อง มือ เท้า ปาก
 
 
 
   กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 130 หมู่ 8 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 Tel. 055-411439   E-mail : epid_ut@hotmail.com