ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 2 ถ.ฤดีเปรม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. 055 - 411439 / Fax. 055 - 411848