2
             

กรมบัญชีกลาง แจ้งยกเลิกประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน และให้ถือปฎิบัติตามหนังสือที่ กค.0409.5/ว169 ลว.11 พค. 2550

 
   
กฏกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ.2548
กฏกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ.2548
 ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 ฉบับปรับปรุง
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 ฉบับปรับปรุง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
กฏหมาย ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
การกำหนดสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน
พระราชกฤษฏีกา ค่าเช่าบ้านค่าราชการ
บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
แนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านของราคาบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ
ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การเบิกจ่ายค่าที่พักในการฝึกอบรมใน 6 ชายฝั่งทะเลอันดามัน
การเบิกค่าลงทะเบียน
เงินรายได้จากการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ
อัตราค่าใช้จ่ายในการอบรม
ระเบียบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
การเบิกค่ายานพาหนะรับจ้างกรณีเดินทางข้ามเขตจังหวัด
การเบิกค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ
การใช้ใบเสร็จของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานในการประกอบการจ่าย
พระราชกิจจานุเบกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7)
การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินของบริษัทโอเรียรท์ไทยแอร์ไลน์จำกัด และบริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด
การเบิกค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ
การเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหะนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ฉบับที่ 1
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ฉบับที่ 2
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ฉบับที่ 3
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ฉบับที่ 4
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ฉบับที่ 5
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ฉบับที่ 6
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ฉบับที่ 7
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ฉบับที่ 8
   
 
 
 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
โรงพยาบาลท่าปลา
โรงพยาบาลน้ำปาด
โรงพยาบาลทองแสงขัน
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
งานการเงิน
207,208