แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป
แบบประเมินบุคคล ว.34
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล
แบบประเมิน นวก.เชี่ยวชาญ
แบบฟอร์มประเมินสายงานพยาบาล
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลลูกจ้างประจำ
การประเมินและเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่
เปิดตัวเวปไซด์งานการเจ้าหน้าที่ 26 พ.ค. 2552
เปิดตัวเวปไซด์หน้าธุรการ 26 พ.ค. 2552
เปิดตัวเวปไซด์หน้าการเงินและบัญชี 26 พ.ค. 2552
สมรรถนะในระบบข้าราชการพลเรือนไทย
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551
 

สมรรถนะในระบบข้าราชการพลเรือนไทย
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551
ซ้อมการใช้ซองและวิธีปฏิบัติในการจ่าหน้าซอง
การตรวจสอบการมีชีวิตของผู้รับบำนาญ
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครอง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในส่วนราชการ พ.ศ.2549
พรบ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2548
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
โรงพยาบาลท่าปลา
โรงพยาบาลน้ำปาด
โรงพยาบาลทองแสงขัน
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

หัวหน้ากลุ่มงาน 202
งานการเจ้าหน้าที่ 204
งานพัสดุ 201
งานนิติการ 203
งานธุรการ 205
งานการเงิน 207-208
งานเลขานพ สสจ 108
รอง ว., เลขารอง ว 102
รอง ส, เลขารอง ส 103
รอง บ, เลขารอง บ 104
Fax 206

     
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 2 ถ.ฤดีเปรม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. 055 - 411439 / Fax. 055 - 411848