สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

สสจ. อุตรดิตถ์

หนังสือราชการ

ตารางกิจกรรม

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

Download

ผู้บริหารระดับสูง

นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ

นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน

นางมาลี โชคเกิด

รก.ในตำแหน่ง นวก. สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา

นายขจรศักดิ์ อิ่มเต็ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

นายสุริยา ธนสัมบัณณ์

รก.ในตำแหน่ง นวก. สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการวิชาการ

ภญ.พรภิมล ภูวธนานนท์

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)