สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

หน้า วิสัยทัศน์

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

วิสัยทัศน์(Vision)
“เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 2 ประชาชนมีสุขภาพดี”

 ผู้นำการบริหารจัดการระบบสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 2  :
- สสจ.ที่มีผลงานการตรวจราชการบรรลุตัวชี้วัด เป็นอันดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 2 ในปี 2565
- ผลการตรวจราชการ 4 คณะ (ภาพรวม) (PP&P Excellence , Service Excellence , People Excellence ,
Governance  Excellence)  อยู่อันดับ 1 ใน 3 ของเขตสุขภาพที่ 2 ระหว่างปี 2561- 2564)
ประชาชนมีสุขภาพดี :  ประชาชนทุกกลุ่มวัยในจังหวัดอุตรดิตถ์  มีสุขภาพดี (กาย, จิต, สังคม, ปัญญา) มีตัวชี้วัด :
- อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด และ (LE)
- อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE)

พันธกิจ(Mission)
1. สร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่าย และประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ จัดบริการสุขภาพที่จำเป็นแก่ประชาชนที่ได้มาตรฐาน
3. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอ มีประสิทธิภาพและมีความสุข
4. ส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ด้านส่งเสริมสุขภา พ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. ด้านบริการเป็นเลิศ(Service Excellence)
3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)