สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

หน้า วิสัยทัศน์

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

วิสัยทัศน์(Vision) :  “เป็นเลิศด้านบริหารจัดการระบบสุขภาพ  บุคลากรมีความสุข  ประชาชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

พันธกิจ(Mission) :
1. สร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย โดยการรวมพลังสังคม ภาคีเครือข่าย และประชาชนมีส่วนร่วมใน  การดูแลสุขภาพ ประชาชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
2. ระบบบริการสุขภาพเป็นเลิศ จัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนให้เข้าถึงบริการทุกมิติที่ได้มาตรฐาน  โดยเครือข่ายที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อสามารถบริการเบ็ดเสร็จ          
ภายในเครือข่ายบริการ
3. บริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
4. บุคลากรมีความสุข

เป้าประสงค์ (Goal) :
เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนมีสุขภาพดี : อัตราการเสียชีวิตและอัตราการเกิดโรคลดลง  ตัวชี้วัดด้านสุขภาพที่สำคัญบรรลุเป้าหมาย
เป้าประสงค์ที่ 2  เจ้าหน้าที่มีความสุข  : บุคลากรได้รับการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีสมรรถนะและมีความสุขในการทำงาน
เป้าประสงค์ที่ 3  ระบบสุขภาพยั่งยืน  : มีระบบสุขภาพเป็นหนึ่งเดียว องค์รวม ไร้รอยต่อ สร้างความเป็นธรรมและความมั่นคงทางสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : สร้างระบบส่งเสริมป้องกันสุขภาพตามกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ (P&P excellence)ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ
กลยุทธ์:  
1.1 สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยมุ่งการสร้างความตระหนักรู้เพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพ                                                                            
1.2 สร้างระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ
1.3 สร้างความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1.4 มุ่งจัดการปัจจัยกำหนดสุขภาพ (Health determinant) โดยการสร้างระบบสุขภาพเชิงรุก

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2
: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ (Service  excellence)
กลยุทธ์ :
2.1 มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการและการแพทย์ปฐมภูมิ
2.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ตอบสนอง Health need บนหลักการ PHS  และ DHS
2.3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การบริหารจัดการกำลังคนที่เป็นเลิศ (People excellence)                        
กลยุทธ์ :  
3.1 พัฒนาระบบการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ
3.2 พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ และเต็มใจให้บริการ
3.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ
3.4 เสริมสร้างบุคลากรให้มีความสุขกายสุขใจ มีความก้าวหน้า
3.5 ส่งเสริมความผูกพันกับองค์กร ความสามัคคี ความภาคภูมิใจผ่านค่านิยม MOPH

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Governance excellence)
กลยุทธ์ :
4.1 เสริมสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพที่ตอบสนองการจัดการสุขภาพ
4.2 ส่งเสริมการใช้ยาที่มีเหตุผล และสร้างระบบยาที่สามารถสนับสนุนภารกิจอย่างเพียงพอ
4.3 ใช้หลักธรรมาภิบาลในระบบบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้น PMQA และ ITA
4.4 สร้างระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพที่ครอบคลุม
4.5 พัฒนาระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ
4.6 สร้างเสริมและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4.7 สร้างและดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย