สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

หน้า เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

เบอร์โทรศัพท์หน่วยราชการในจังหวัด

 • หน่วยงาน เบอร์โทร
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 055-411248 
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัด (1) 055-413953 
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัด (2) 055-411207 
 • ปลัดจังหวัด 055-411272 
 • ห้องอักษรเลข 055-411209 
 • สำนักงานจังหวัด 055-411977 
 • ห้อง ผอก.รพ.อต. 055-411176 
 • ที่ดินจังหวัด 055-411117
 • เทศบาลเมือง อต. 055-411212 
 • ห้องนายกเทศมนตรี 055-411284 
 • ประชาสงเคราะห์จังหวัด 055-411983 
 • ราชพัสดุจังหวัด 055-411985 
 • พัฒนาการจังหวัด 055-411888 
 • ศึกษาธิการจังหวัด 055-411243 
 • ปกครอง/เสมียนตราจังหวัด 055-411537 
 • สรรพกรจังหวัด 055-411453 
 • สรรพสามิตจังหวัด 055-411767 
 • คลังจังหวัด 055-411223 
 • ประชาสัมพันธ์จังหวัด 055-412729 
 • สัสดีจังหวัด 055-411976 
 • อัยการจังหวัด 055-411265 
 • ประมงจังหวัด 055-411372 
 • เรือนจำจังหวัด 055-411013 
 • แรงงานจังหวัด 055-411965 
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด 055-411259, 055-414600 
 • สนง.เร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัด 055-411984 
 • กองบังคับการจังหวัดทหารบก 055-411969 
 • กรมทหารม้าที่ 2 055-411312 
 • กองพันทหารม้าที่ 7 055-411310 
 • กอ.รมน. 055-411531 
 • กฟผ. 055-416095
 • ดับเพลิง 055-411019 
 • สถานีรถไฟอุตรดิตถ์ 055-411023 
 • สถานีตำรวจภูธรเมือง อต. 055-411038 
 • กองกำกับการตำรวจภูธร 055-411073 
 • วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์ 055-411173 
 • ชุมสายโทรศัพท์อุตรดิตถ์ 055-411950 
 • ที่ทำการไปรษณีย์ 055-411053 
 • พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ 055-411082 
 • เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 055-411769