สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

หน้า เบอร์โทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

หมายเลขโทรเข้าสำนักงานฯ 0-5541-1439 / 22365 มหาดไทย / 0-5541-1848 Fax
 • กลุ่มงาน งาน เบอร์โทร
 • กลุ่มงานเภสัชสาธารณสุขและศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จ งานเภสัชสาธารณสุขและศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จ 109
 • กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค งานคุ้มครองผู้บริโภค 110,111
 • กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ งานควบคุมโรคติดต่อ 112 , 116
 • กลุ่มงาน NCD สุขภาพจิตและยาเสพติด งาน NCD สุขภาพจิตและยาเสพติด 310 , 311
 • กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 303
 • กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 204 , 316
 • กลุ่มงานทันตสาธารณสุข งานทันตกรรมสาธารณสุข 208
 • กลุ่มงานกฏหมาย กลุ่มงานกฏหมาย 115
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงาน,งานเงินเดือนและค่าตอบแทน 309 , 202 , 117
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุและก่อสร้าง 202 , 309
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี 206
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณกลาง,งานอาคารสถานที่,แจ้งซ่อมทั่วไป 0,100,105
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานบริการยานพาหนะ 106
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้องพักพนักงานขับรถ 114
 • กลุ่มงานประกันสุขภาพ งานประกันสุขภาพ 313
 • กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 305
 • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 107
 • กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 302,315
 • กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 314
 • กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอม 317
 • กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ งานส่งเสริมสุขภาพ 306,308
 • สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ งานเลขานุการและอำนวยการ 108 , 218
 • กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 207 , 212
 • รองนายแพทย์ รองมาลี โชคเกิด 210
 • รองนายแพทย์ รองศุภมิตร ปาณธูป 211
 • รองนายแพทย์ รองอำนาจ บุญเครือชู 211