สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

หน้า เบอร์โทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

หมายเลขโทรเข้าสำนักงานฯ 0-5541-1439 / 22365 มหาดไทย / 0-5541-1848 Fax
 • กลุ่มงาน งาน เบอร์โทร
 • คุ้มครองผู้บริโภค งานยา+งานอาหาร 111
 • คุ้มครองผู้บริโภค งานบริหารเวชภัณฑ์ 110
 • คุ้มครองผู้บริโภค งานสถานบริการ+One Stop Service 109
 • ควบคุมโรค ควบคุมโรค 112 , 116
 • ควบคุมโรคไม่ติดต่อ NCD 302
 • ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 106
 • กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 303
 • ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน 203
 • ทรัพยากรบุคคล การเจ้าหน้าที่ 204 , 316
 • ทันตสาธารณสุข ทันตฯ 310 , 311
 • นิติการ นิติการ 201
 • บริหาร พัสดุ 309 , 202 , 117
 • บริหาร การเงิน 205 , 206
 • บริหาร ธุรการ 105
 • บริหาร operator 0 , 100
 • ประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพ 208 , 207
 • พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 305
 • แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย 107
 • ยุทธศาสตร์ฯ แผนงาน+ประเมิณผล 313 , 314
 • ยุทธศาสตร์ฯ ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 315
 • ยุทธศาสตร์ฯ ศูนย์คอม 317
 • ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ 308
 • สำนักงานเลขานุการ เลขา หน้าห้อง นพ.สสจ. 108 , 218
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม 307
 • กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด 304
 • กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพภาคประชาชน 115