สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

หน้า เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์

 • หน่วยงาน เบอร์โทร
 • โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  055-830780 , 055-832601, 055-830783
 • โรงพยาบาลลับแล 055-431345, 055-431976
 • โรงพยาบาลตรอน 055-825859
 • โรงพยาบาลพิชัย  055-832100, 055-832035, 055-832063
 • โรงพยาบาลท่าปลา 055-499212-3, 055-499070
 • โรงพยาบาลน้ำปาด 055-481574, 055-481575
 • โรงพยาบาลฟากท่า 055-489089, 055-483339
 • โรงพยาบาลบ้านโคก 055-486063, 055-486457, 055-486482-4 
 • โรงพยาบาลทองแสนขัน  055-418042
 • โรงพยาบาลค่ายพิชัย 055-412311, 055-448825 , 055-428280 , 055-428110 , 055-428106