สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

หน้า ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัอุตรดิตถ์

 • ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
 • 1 ขุนเวช เวชการ - (นายแสวง ศรุติสุต) 2484
 • 2 นายแพทย์บุญช่วย - ศุภมณี 2484 - 2490
 • 3 นายแพทย์ฟอเรนทร์ - วงศ์ฟัก 2490 - 2503
 • 4 นายแพทย์บำรุง - ปัญญาประทีป 2503 - 2504
 • 5 นายแพทย์วิวัฒน์ - สาชลวิจารณ์ 2504 – 2506
 • 6 นายแพทย์อุดม - เอกตาแสง 2506 – 2506
 • 7 ร.ท.นายแพทย์ถาวร - แพทยารักษ์ 2506 – 2512
 • 8 นายแพทย์อุทัย - สุประดิษฐ์ 2512 – 2512
 • 9 นายแพทย์วรพันธ์ - อุตกฤตฎ์ 2512 – 2513
 • 10 นายแพทย์ประเสริฐ - เสริมพงษ์ 2513 – 2513
 • 11 พ.ท.นายแพทย์ถาวร - แพทยารักษ์ 2513 – 2515
 • 12 นายแพทย์สมประสงค์ - วีระไวทยะ 2516 – 2517
 • 13 นายแพทย์ประเสริฐ - บานชื่น 2517 – 2522
 • 14 นายแพทย์ประคอง - ประเสริฐสุด 2522 – 2523
 • 15 นายแพทย์บรรเทา - อื้อกุล 2523 – 2524
 • 16 นายแพทย์ทวีศักดิ์ - บัวน้ำจืด 2524 – 2527
 • 17 นายแพทย์อรุณ - สายเพ็ชร 2527 – 2528
 • 18 นายแพทย์ปวงพล - ภัทรากร 2528 – 2530
 • 19 นายแพทย์ชาตรี - สุเมธวานิชย์ 2531 – 2536
 • 20 นายแพทย์จารุทัศน์ - นริศชาติ 2536 – 2537
 • 21 นายแพทย์ภาริทธิ์ - ตันกุลรัตน์ 2537 – 2542
 • 22 นายแพทย์นพดล - เกษจรัล 2542 – 2545
 • 23 นายแพทย์บุญเรียง - ชูชัยแสงรัตน์ 2545 – 2550
 • 24 แพทย์หญิงอารีย์ - ตันบรรจง 2550 – 2551
 • 25 นายแพทย์ไพศาล - ธัญญาวินิชกุล 2551 - 2555
 • 26 ร้อยเอกภูรีวรรธน์ - โชคเกิด 2555 - 2559
 • 27 นายแพทย์เกษม - ตั้งเกษมสำราญ 2559 - 2565
 • 28 นายแพทย์อิ๊ดยังวัน - ยงย่วน 2565 - ปัจจุบัน