สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

หน้า ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ


เครือข่ายบริการสุขภาพ

จำนวน รพ.
(แห่ง)

จำนวนเตียง
(เตียง)

ระดับการพัฒนา
(service lpan)

จำนวน รพ.สต.
(แห่ง)

จำนวน สสช.
(แห่ง)

จำนวน ศูนย์สุขภาพชุมชน: PCU
(แห่ง)

1 เมืองอุตรดิตถ์

1

620

A

21

 

2

2. ตรอน

1

30

F2

6

 

 

3. ท่าปลา

1

30

F2

12

 

 

4. น้ำปาด

1

30

F1

12

1

 

5. ฟากท่า

1

30

F2

4

 

 

6. บ้านโคก

1

30

F2

5

4

 

7. พิชัย

1

60

F2

13

 

 

8. ลับแล

1

30

F2

11

 

 

9. ทองแสนขัน

1

30

F2

5

 

 

10.รพ.สังกัดกระทรวงกลาโหม

1

60

 

0

 

 

รวม

10

950

 

89

5

2