สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Hdc 43 แฟ้ม
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisweb
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
ทิศทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบ 2559
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
เอกสารประกอบ KPI
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

  นโยบาย รมว.สาธารณสุข ท่านปลัดกระทรวง สธ.
ท่านนพ.สสจ.อต.
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

 


 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 20.10.59 [ 20 ต.ค. 2559 ]
นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองโพธิ์พระอารามหลวง ๑๙/๑๐/๕๙ [ 19 ต.ค. 2559 ]
นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทุกช่วงวัย ภาคประชาชน โดยใช้บันทึกสุขภาพครอบครัว(Family Health Record) ณ รพ.สต.วังกะพี้ 19/10/2559 [ 19 ต.ค. 2559 ]
นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุมรับฟัง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี(ด้านสาธารณสุข) ของเขตสุขภาพที่ ๒ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ [ 19 ต.ค. 2559 ]
นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ สวดโพชฌังคปริต ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหายจากอาการพระประชวร วันที่ 13 ต.ค. 59 [ 13 ต.ค. 2559 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
       
         

 
 
 
 
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 21 ต.ค. 2559 - 24 ต.ค. 2559
20 ต.ค. 2559 - 21 ต.ค. 2559
ประชุมถอดบทเรียนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดอุตรดิตถ์ [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
21 ต.ค. 2559
ประชุมแพทย์แผนไทยและเจ้าพนักงานสาธารณสุข(แผนไทย) ครั้งที่ 4/2559 [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
21 ต.ค. 2559
ประชุม กลุ่มงาน นำเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 (นพ.สสจ.อต.ประธาน) [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
21 ต.ค. 2559
ประชุมกลุ่มงาน นำเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 (รอง ว.ประธาน) [ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
24 ต.ค. 2559
มอร์นิ่ง ทอร์ค [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
24 ต.ค. 2559
ประชุมถอดบทเรียนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สสส.) [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 21 ต.ค. 2559 10 รายการล่าสุด
ไฟล์การประชุมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ของเขตสุขภาพที่ ๒ วันที่ 19 ต.ค.2559 ณ ห้องประชุม รพ.อุตรดิตถ์ [20 ต.ค. 2559]
แบบฟอร์มประเมินผลงานตำแหน่งทันตแพทย์ [17 ต.ค. 2559]
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ปี 60-64จ อต [17 ต.ค. 2559]
สรุปการประชุม 96 ตัวชี้วัด 16 แผนงาน 48 โครงการ จังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2560 [14-10-2556] [14 ต.ค. 2559]
ขอเชิญร่วมเช่าบูชาวัตถุมงคลตะกรุดหลวงปู่ทวด [13 ต.ค. 2559]
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปี 2559 [13 ต.ค. 2559]
ขอความร่วมมือออกประกาศและหรือติดประกาศซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วมจังหวัดแม่ฮ่องสอน [12 ต.ค. 2559]
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 [12 ต.ค. 2559]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก [12 ต.ค. 2559]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2559 [12 ต.ค. 2559]
การจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ [12 ต.ค. 2559]
โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม [10 ต.ค. 2559]
รายงานการสำรวจสถานะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขต2 พ.ศ. 2558 [7 ต.ค. 2559]
ส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 10 ปีงบประมาณ 2559 [6 ต.ค. 2559]
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข [6 ต.ค. 2559]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 21 ต.ค. 2559 10 รายการล่าสุด
เรื่องที่ 3 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งบลงทุน ปี 2560  [ 20 ต.ค. 2559 ]
เรื่องที่ 2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์งบกระตุ้นเศรษฐกิจปี2559  [ 20 ต.ค. 2559 ]
เรื่องที่ 1 สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งงบประตุ้นเศรษฐกิจ ปี2559  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา_โดยกรณีพิเศษ7รายการ  [ 19 ต.ค. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา_Bevacizumab inj 100mgต่อ4ml โดยวิธีตกลงราคา  [ 19 ต.ค. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา_Cetuximab 5mgต่อml 20ml โดยวิธีตกลงราคา  [ 19 ต.ค. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา_Lamotrigine tab 50mg โดยวิธีตกลงราคา  [ 19 ต.ค. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา_Rivastigmine PATCH 9mgต่อ5 ตร.ซม._4.6 mgต่อ24hrs_โดยวิธีตกลงราคา  [ 19 ต.ค. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา_Dorzolamide HCl 2%+Timolol maleate 0.5% eye drop 5 ml โดยวิธีตกลงราคา  [ 19 ต.ค. 2559 ]
ประกาศราคากลาง ซื้อยา_Salazosulfapyridine tab 500mg โดยวิธีตกลงราคา  [ 19 ต.ค. 2559 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 21 ต.ค. 2559 10 รายการล่าสุด
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง  [ 17 ต.ค. 2559 ]
สสจ.ชัยภูมิ รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ  [ 14 ต.ค. 2559 ]
กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมต่างๆ  [ 11 ต.ค. 2559 ]
โรงพยาบาลบ้านหมี่ ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ  [ 7 ต.ค. 2559 ]
[ด่วนที่สุด]รับย้าย/โอนข้าราชการ  [ 14 ต.ค. 2559 ]
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับย้าย/โอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ  [ 3 ต.ค. 2559 ]
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับย้าย/โอน ข้าราชการเพื่อคัดเลือกแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  [ 5 ต.ค. 2559 ]
[ด่วนที่สุด]ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 11 ต.ค. 2559 ]
โรงพยาบาลเสนา รับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  [ 4 ต.ค. 2559 ]
โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  [ 4 ต.ค. 2559 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2016 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: October 16 2016 16:16:32.