นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisdb 21 แฟ้ม
ระบบอัตโนมัติสารสนเทศสาธารณสุข HIC2
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ 54
การออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคกลาง
โครงสร้างข้อมูล 21 แฟ้ม + 16 แฟ้ม + 7 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

  นโยบาย รมว.สาธารณสุข ท่านปลัดกระทรวง สธ.
ท่านนพ.สสจ.อต.
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

 
 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

แสดงความยินดีกับนายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช วันที่ 17 ตุลาคม 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]
ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ จังหวัดอุตรดิตถ์ (อปสจ.) วันอังคาร ที่ 30 กันยายน 2557 [ 15 ต.ค. 2557 ]
เครือข่ายอำเภอน้ำปาดเข้ารับโล่อำเภอ DHs ดีเด่น ต้นแบบระดับเขต ปี 57 กับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข [ 13 ต.ค. 2557 ]
การประชุมคณะกรรมการ Service Provider Boardจ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่4/2557วันที่ 1 ตุลาคม 2557 [ 3 ต.ค. 2557 ]
อบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ธรรมาภิบาลด้านการจัดซื้อ) 29 - 30 กันยายน 2557 ณ ห้องคัทลียา ชั้น 4 โรงแรมฟรายเดย์ [ 2 ต.ค. 2557 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
         
  รายงาน
บริหารเวชภัณฑ์
ตรวจวิเคราะห์
ยา เครื่องสำอาง
         

 
 
           
           
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 21 ต.ค. 2557 - 24 ต.ค. 2557
22 ต.ค. 2557
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
22 ต.ค. 2557
ประชุมชี้แจงดัชนีชี้วัดงานสุขภาพช่องปากปี 2558 [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
24 ต.ค. 2557
ประชุมประสานแผนงานทันตบุคลากรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

หนังสือราชการ

ประจำวันที่ 21 ต.ค. 2557 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  [ ส่งโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ลงวันที่ 20 ต.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  [ อต 0032.002/ว 1111 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  [ อต 0032.002/ว 4417 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุมการพัฒนาศักยภาพการถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาระบบ DHS  [ อต 0032.003.3/ว 1113 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุมการพัฒนาศักยภาพการถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาระบบ DHS  [ อต 0032.003.3/ว 4435 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558  [ สธ 0201.01/ว 427 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2557 ]
[ด่วน]ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช.) รุ่นที่ 3  [ สธ 0203.084/5.1/ว 1399 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปีการศึกษ๋า 2558  [ อด 0032.1/9672 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2557 ]
ขอเชิญข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์ และผูั้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กฯ ประจำปี 2557  [ ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 1 ต.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุม  [ 223/2557 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2557 ]
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 21 ต.ค. 2557 10 รายการล่าสุด
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี [17 ต.ค. 2557]
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันที่ 23 กันยายน 2557 [16 ต.ค. 2557]
การใช้ประโยชน์จากยางพารคาในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ยางพาราต่าง ๆ ที่ผลิตในประเทศ [8 ต.ค. 2557]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกตามมาตรา 35 และกรรมการกำกับดูแลตามาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของภาครัฐ พ.ศ. 2556 [8 ต.ค. 2557]
เป้าหมายตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2558 (KPI ปี 58)(แก้ไข 3 ตุลาคม 2557 ) [6 ต.ค. 2557]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโครงการ ODOD ปีการศึกษา 2558 [30 ก.ย. 2557]
แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ ต.ค. ๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๕๗) [23 ก.ย. 2557]
ผลงาน Point REP 21 แฟ้ม จาก สปสช. กย 57 [20 ก.ย. 2557]
ผลงาน Point REP 21 แฟ้ม จาก สปสช. สค 57 [20 ก.ย. 2557]
แบบฟอร์ม การจัดทำคำของบประมาณ ระยะกระตุ้นเศรษกิจปี 2557 [18 ก.ย. 2557]
แนวทางการจัดทำคำของบประมาณ สป ตามมาตรการระยะสั้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2557 [18 ก.ย. 2557]
เอกสารบรรยายการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล วันที 16 กย. 2557 [17 ก.ย. 2557]
เสนอชื่อบุคลากร เพื่อคัดเลือกเป็นนักการสาธารณสุขดีเด่นระดับเขต โครงการรางวัล"ชัยนาทนเรนทร" ประจำปี 2557 เขตบริการ [17 ก.ย. 2557]
[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุม คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพฯ (CFO) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5/2557 [16 ก.ย. 2557]
สรุปผลการตรวจสอบบัญชีหน่วยบริการ รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 2 [16 ก.ย. 2557]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 21 ต.ค. 2557 10 รายการล่าสุด
ซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการยูนิตทำฟันจำนวน 4 ชุด  [ 17 ต.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  [ 14 ต.ค. 2557 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  [ 14 ต.ค. 2557 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ  [ 13 ต.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่ 2)  [ 11 ก.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอความร่วมมือประกาศสอบราคา  [ 26 ส.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการจัดซื้อยา และขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ  [ 18 ส.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการจัดซื้อยา และขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ  [ 28 ก.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  [ 7 ส.ค. 2557 ]
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ในการลำเลียง/ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน  [ 21 ก.ค. 2557 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 21 ต.ค. 2557 10 รายการล่าสุด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโครงการ ODOD ปีการศึกษา 2558  [ 30 ก.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [ 18 ก.ย. 2557 ]
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหา และคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่  [ 16 ก.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถและทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ในการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ  [ 8 ก.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 5 ก.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  [ 3 ก.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการและตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  [ 27 ส.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการและตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  [ 27 ส.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  [ 27 ส.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน  [ 27 ส.ค. 2557 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2014 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: September 15 2014 14:04:43.