นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Hdc 43 แฟ้ม
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisweb
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

  นโยบาย รมว.สาธารณสุข ท่านปลัดกระทรวง สธ.
ท่านนพ.สสจ.อต.
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

 
 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

ตรวจแนะนำและเก็บตัวอย่างเครื่องสำอางเพื่อตรวจวิเคราะห์ ประจำปี 2558 โดยงานเภสัชสาธารณสุข กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 28 ก.ค. 2558 ]
การประกวดกิจกรรมอย. น้อย และยุวทูต อย. น้อย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 9-10, 15-17 และ 20 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนที่สมัครประกวด [ 28 ก.ค. 2558 ]
ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน อ.น้ำปาด ทองแสนขัน ท่าปลา [ 23 ก.ค. 2558 ]
ประชุมรณรงค์ไข้เลือดออก โครงการพัฒนาหมู่บ้านปลอดไข้เลือดออกด้วยนวัตกรรมแรงจูงใจ แบบบูรณาการ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2558 ณ วัดแนวคีรี ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ [ 23 ก.ค. 2558 ]
ประชุมสรุปการดำเนินงานการขับเคลื่อนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมฟู บุญถึง ชั้น 2 อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลลับแล [ 23 ก.ค. 2558 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
             
               

 
 
     
     
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 29 ก.ค. 2558 - 1 ส.ค. 2558
27 ก.ค. 2558 - 29 ก.ค. 2558
ตรวจการใช้จ่ายเงิน สปสช. [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
29 ก.ค. 2558
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
29 ก.ค. 2558
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักกฎหมาย [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
29 ก.ค. 2558
ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
29 ก.ค. 2558
ประชุมทางไกล (Video Conference) การเตรียมพร้อมรับ MERS-CoV [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

หนังสือราชการ

ประจำวันที่ 29 ก.ค. 2558 10 รายการล่าสุด
[ด่วนมาก]การเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน และสามารถเข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและเบิกได้ตามสิทธิ  [ สอท 142/2558 ลงวันที่ 7 ก.ค. 2558 ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  [ - ลงวันที่ 28 ก.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุม VDO Conference โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (VERS CoV)  [ ที่ข่าว 75/2558 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2558 ]
ขอรายชื่อคณะทำงานและขอเชิญประชุมชี้่แจงแนวทางการประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง ของหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 2  [ สธ 0238/ว1241 ลงวันที่ 22 ก.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเปลี่ยนแปลงการซ้อมใหญ่ขบวนปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติฯ  [ ที่ข่าว 74/2558 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]แจ้งคณะกรรมการฯประเมินหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนสุขบัญญัติเป้าหมาย  [ อต 0032.003.3/ว 932 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  [ อต 0032.003.4/ว4097 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  [ อต 0032.003.4/ว 937 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญเข้าร่วมการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด  [ อต 0032.003.4/ว935 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด  [ อต 0032.003.4/ว 938 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2558 ]
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 29 ก.ค. 2558 10 รายการล่าสุด
ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ ตามคุณภาพงานบริการ43แฟ้มสปสช. [12 ก.ค. 2558]
คำแนะนำ/นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรค [3 ก.ค. 2558]
ตัวอย่างแบบขอลาออก (ลูกจ้างประจำ) [1 ก.ค. 2558]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 [26 มิ.ย. 2558]
เอกสารประชุม MCH Board 18 มิย.58 [26 มิ.ย. 2558]
แบบหนังสือลาออกจากราชการ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) [25 มิ.ย. 2558]
ตัวอย่างแบบขอลาออก (สำหรับ สสจ.) [25 มิ.ย. 2558]
ตัวอย่างแบบขอลาออก (สำหรับ รพช.และ สสอ.) [25 มิ.ย. 2558]
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 [23 มิ.ย. 2558]
เอกสารประชุมMCH Board เรื่องAsphyxia [23 มิ.ย. 2558]
เอกสารประชุมMCH Board เรื่องธาลัสซีเมีย [23 มิ.ย. 2558]
เอกสารประชุมงานพัฒนาการเด็กในที่ประชุม MCH Board อุตรดิตถ์ไฟล์ที่2 [22 มิ.ย. 2558]
เอกสารประชุมงานพัฒนาการเด็กในที่ประชุม MCH Board อุตรดิตถ์ ไฟล์ที่3 [22 มิ.ย. 2558]
เอกสารประชุมงานพัฒนาการเด็กในที่ประชุม MCH Board อุตรดิตถ์ไฟล์ที่4 [22 มิ.ย. 2558]
เอกสารประชุมงานพัฒนาการเด็กในที่ประชุม MCH Board อุตรดิตถ์ [22 มิ.ย. 2558]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 29 ก.ค. 2558 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 17 ก.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุระบบทวนสัญญาณวิทยุสื่อสารเสาสัณญาณพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง  [ 12 มิ.ย. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอให้เสนอราคายาในการจัดซื้อยาร่วมระดับจัีงหวัด  [ 10 มิ.ย. 2558 ]
ประกาศรับสมัครผู้่ช่วยเหลือคนไข้  [ 8 มิ.ย. 2558 ]
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถุ์ เรื่องสอบราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี2557  [ 8 มิ.ย. 2558 ]
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรคราคากลาง (ราคาอ้างอิง)รพ ตรอน  [ 8 มิ.ย. 2558 ]
ประกาศประกวดราคา ซื้ิอทางอีเล็คทรอนิคส์ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 รายการ  [ 5 มิ.ย. 2558 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 4 รายการ  [ 4 มิ.ย. 2558 ]
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถุ์ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอกและทางเชื่อมฯ ทันตกรรม และ ซับพลาย  [ 4 มิ.ย. 2558 ]
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก รพ.ตรอน  [ 2 มิ.ย. 2558 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 29 ก.ค. 2558 10 รายการล่าสุด
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  [ 28 ก.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [ 16 ก.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร และนักกายภาพบำบัด  [ 17 ก.ค. 2558 ]
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  [ 6 ก.ค. 2558 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  [ 1 ก.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำแหน่งนิติกรและตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  [ 10 มิ.ย. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการบัณฑิตคืนถื่น ประจำปีการศึกษา 2558  [ 27 พ.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกรและตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  [ 25 พ.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558  [ 8 พ.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  [ 1 พ.ค. 2558 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2015 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: July 09 2015 14:22:18.