นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Hdc 43 แฟ้ม
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisweb
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
ทิศทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบ 2559
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
เอกสารประกอบ KPI
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

  นโยบาย รมว.สาธารณสุข ท่านปลัดกระทรวง สธ.
ท่านนพ.สสจ.อต.
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

  
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับโรงพยาบาลตรอนและสาธารณสุขอำเภอตรอน ให้บริการจรวจรักษาพยาบาลประชาชน ในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ อ.ตรอน จ.อุตจรดิตถ์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ [ 26 พ.ค. 2559 ]
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับโรงพยาบาลน้ำปาดและสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด ให้บริการจรวจรักาาพยาบาลประชาชน ในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ อ.น้ำปาด จ.อุตจรดิตถ์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนน้ำ้ปาดชนูปถัมภ์ [ 25 พ.ค. 2559 ]
ประชุม.War roomไข้เลือดออก วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 24 พ.ค. 2559 ]
ประชุมรณรงค์ไข้เลือดออก วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 24 พ.ค. 2559 ]
ประชุมวิชาการโครงการการให้บริการเสริมของเภสัชกรชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 13 พ.ค. 2559 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
       
         

 
 
   
   
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 29 พ.ค. 2559 - 1 มิ.ย. 2559
23 พ.ค. 2559 - 31 พ.ค. 2559
ตรวจสอบหลักฐานค่าใช้จ่าย งบ สปสช. ของ สตง [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
30 พ.ค. 2559
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
30 พ.ค. 2559
บอร์ดรูม [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
30 พ.ค. 2559
บูรณาการท้องซ้ำ [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
30 พ.ค. 2559
ประชุมคณะกรรมการบริจาคโลหิตอำเภอ [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
31 พ.ค. 2559
ประชุม กวป. [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
31 พ.ค. 2559
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ต.ส. [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
1 มิ.ย. 2559
ปฐมนิเทศบุคลากรสำเร็จการศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
1 มิ.ย. 2559
สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
1 มิ.ย. 2559 - 4 มิ.ย. 2559
ตรวจสอบหลักฐานค่าใช้จ่าย งบ สปสช. ของ สตง [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 29 พ.ค. 2559 10 รายการล่าสุด
สรุปจำนวน ทะเบียนชื่อ ,% Lab DM, HT ที่ได้รับการคัดกรองโรคไต ปี 2559 [29 พ.ค. 2559]
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมโครงการสร้่งความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา) [25 พ.ค. 2559]
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรสมัครเข้าร่วมประกวดและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research(R2R)ครั้งที่ ๙ [24 พ.ค. 2559]
แจ้งรายชื่อประชากร typeare1,3 เพื่อแก้ไข cid 13 หลักพร้อมกันทั้งจังหวัดครั้งที่ 1 (ตัวไม่อยู่แล้ว) [27 พ.ค. 2559]
แจ้งรายชื่อประชากร typeare1,3 เพื่อแก้ไข cid 13 หลักพร้อมกันทั้งจังหวัดครั้งที่ 1 (cid ผิด) [27 พ.ค. 2559]
แจ้งรายชื่อประชากร typeare1,3 เพื่อแก้ไข cid 13 หลักพร้อมกันทั้งจังหวัดครั้งที่ 1 (labor) [27 พ.ค. 2559]
ขอเชิญส่งแพทย์เข้าร่วมโครงการเพิ่มคุณภาพระบบบริการโรคจิตเวชที่สำคัญในระบบสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2559 [23 พ.ค. 2559]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 [23 พ.ค. 2559]
ขยายเวลาการรับสมัครการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข [22 พ.ค. 2559]
ร่างรายงานการประชุมการจัดเก็บและส่งข้อมูลฯ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 19 พ.ค. 2559 [19 พ.ค. 2559]
REP ข้อมูลเพื่อการจัดสรรงบฯ ตามคุณภาพงานบริการ43 แฟ้มทั้งOPD/IPD รพ.สต. รพ. [19 พ.ค. 2559]
ตัวอย่างเอกสารประกอบการคัดเลือกกรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราวก่อนบรรจุเข้ารับราการ [18 พ.ค. 2559]
แบบฟอร์มประเมินผลงานสายงานพยาบาลวิชาชีพ [18 พ.ค. 2559]
แบบฟอร์มสำรวจรายชื่อผู้บริหาร ส่งภายใน 15 พ.ค. 2559 [12 พ.ค. 2559]
เผยแพร่หนังสือสำนักงาน ปปช. ชื่นชมในหลักการต้อนรับการตรวจราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข [12 พ.ค. 2559]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 29 พ.ค. 2559 10 รายการล่าสุด
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธตกลงราคา  [ 19 พ.ค. 2559 ]
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีตกลงราคา  [ 19 พ.ค. 2559 ]
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีตกลงราคา  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ภาพรวมรายงานงบประมาณ 5 ลำดับ ที่ราคาสูงสุดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 3 พ.ค. 2559 ]
ขออนุมัติแผนปฎิบัติการงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2559  [ 3 พ.ค. 2559 ]
รายงานการใช้งบประมาณ ประจำปี 2558  [ 27 เม.ย. 2559 ]
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 26 เม.ย. 2559 ]
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 26 เม.ย. 2559 ]
โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 26 เม.ย. 2559 ]
การประมูลขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอน  [ 8 เม.ย. 2559 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 29 พ.ค. 2559 10 รายการล่าสุด
โรงพยาบาลน้ำปาด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)  [ 19 พ.ค. 2559 ]
โรงพยาบาลสงขลา รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการชำนาญการ  [ 16 พ.ค. 2559 ]
โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา  [ 17 พ.ค. 2559 ]
โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  [ 11 พ.ค. 2559 ]
จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  [ 17 พ.ค. 2559 ]
[ด่วนที่สุด]สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  [ 16 พ.ค. 2559 ]
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  [ 4 พ.ค. 2559 ]
จังหวัดมหาสารคาม รับโอน/ย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพันักงานธุรการ  [ 13 พ.ค. 2559 ]
สสจ.มหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ  [ 13 พ.ค. 2559 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศกำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการ) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง กองคลัง กรมการแพทย์  [ 10 พ.ค. 2559 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2016 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: May 27 2016 21:30:58.