นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisdb 21 แฟ้ม
ระบบอัตโนมัติสารสนเทศสาธารณสุข HIC2
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

  นโยบาย รมว.สาธารณสุข ท่านปลัดกระทรวง สธ.
ท่านนพ.สสจ.อต.
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

 
 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรมผู้บริโภคจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ [ 27 ก.พ. 2558 ]
ประชุมจัดทำ MOU คณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระดับจังหวัดโครงการขับเคลื่อนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2558 วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 26 ก.พ. 2558 ]
โรงพยาบาลทุกแห่งเข้าร่วมเรียนรู้โรงพยาบาลคุณธรรม ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก จ.พิจิตร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 [ 26 ก.พ. 2558 ]
ประชุมแพทย์แผนไทยและเจ้าพนักงานสาธารณสุข (แผนไทย) ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 24 ก.พ. 2558 ]
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทยและบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (Teleconference) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 19 ก.พ. 2558 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
         
  รายงาน
บริหารเวชภัณฑ์
ตรวจวิเคราะห์
ยา เครื่องสำอาง
         

 
 
           
           
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 28 ก.พ. 2558 - 3 มี.ค. 2558
21 ม.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2558
ปิดซ่อมบำรุง 21 มค. - 28 กพ 58 [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
2 มี.ค. 2558
บอร์ดรูม [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
3 มี.ค. 2558
พิจารณาย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 58 [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
3 มี.ค. 2558
ประชุมกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

หนังสือราชการ

ประจำวันที่ 28 ก.พ. 2558 10 รายการล่าสุด
ขอให้ข้าราชการที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมกรประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2558  [ สศม. 47/2558 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2558 ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบาดวิทยาประยุกต์" ครั้งที่ 31  [ วป.00862/2557 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้าร่วมฟื้นฟูศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป  [ สธ 0203.0912/ว96 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2558 ]
ขอเชิญแพทย์เข้าอบรม  [ สธ 0238/ว121 ลงวันที่ 23 ม.ค. 2558 ]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม  [ สธ 0203.092/ว.004 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2558 ]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  [ ศธ 0517.05/ว.00203 ลงวันที่ 20 ม.ค. 2558 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [ 145/2558 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2558 ]
ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ  [ ศธ 0517.067/011 ลงวันที่ 12 ม.ค. 2558 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการบรูณาการการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน  [ อต 0032.003.1/ว244 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน  [ อต 0032.003.1/ว1047 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558 ]
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 28 ก.พ. 2558 10 รายการล่าสุด
เอกสารตัวชี้วัดปฏิบัติราชการสาธารณสุขระดับอำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (26 ก.พ.58) [26 ก.พ. 2558]
เวทีแลกเปลี่ยนงานผู้สูงอายุ 58 [24 ก.พ. 2558]
เอกสารนโยบายแนวทางงานผู้สูงอายุ ปี 58 [24 ก.พ. 2558]
แนวทางการดำเนินงานจัดสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ ปี 58 [24 ก.พ. 2558]
สำรวจการดำเนินงานจัดสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ ปี 58 [24 ก.พ. 2558]
แบบรายงานคนพิการขาขาด ปี 58 [24 ก.พ. 2558]
ตัวชี้วัดงานผู้สูงอายุ คนพิการ ปี 58 [24 ก.พ. 2558]
แบบสรุปรายงานคัดกรองผู้สูงอายุ ปี 58 [24 ก.พ. 2558]
แบบคัดกรองผู้สูงอายุ ปี 58 [24 ก.พ. 2558]
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนเขตอำเภอท่าปลากับอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ [23 ก.พ. 2558]
การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แจ้ง รพศ.,รพช.,สสอ. ทุกแห่ง [19 ก.พ. 2558]
แนวทางการส่งประเมินตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ [19 ก.พ. 2558]
ผลคะแนน Point REPสปสช. 43 แฟ้ม มกราคม ปี 2558 [18 ก.พ. 2558]
ประกวดราคาซื้อวเชภัณฑ์ "ยา" ระดับเขต [16 ก.พ. 2558]
เอกสารตัวชี้วัดอำเภอปี 58 ปรับปรุง 13 กพ58 งานประเมินตัวชี้วัด (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ.อต.) [13 ก.พ. 2558]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 28 ก.พ. 2558 10 รายการล่าสุด
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [ 27 ก.พ. 2558 ]
สอบราคาซื้อครุภัณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของโรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 25 ก.พ. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]เผยแพร่ผลการจัดซื้อยูนิตทำฟันของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556 - 2557  [ 4 ก.พ. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา  [ 10 ก.พ. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา  [ 10 ก.พ. 2558 ]
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ครั้งที่ 2 ของโรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 18 ก.พ. 2558 ]
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่ได้ขนาดเล็ก  [ 10 ก.พ. 2558 ]
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ในช่องปาก  [ 10 ก.พ. 2558 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำผู้พิการภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน  [ 29 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7 - 8 จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ที่โรงพยาบาลทองแสนขัน  [ 21 ม.ค. 2558 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 28 ก.พ. 2558 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 6 ก.พ. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  [ 22 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าราชการ  [ 7 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  [ 7 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]แก้ไของค์ประกอบและการกำหนดคะแนนในแต่ละองค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ  [ 12 พ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลีนิคหรือเภสัชสาธารณสุข) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 10 พ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลีนิคหรือเภสัชสาธารณสุข) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 10 พ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ  [ 6 พ.ย. 2557 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2015 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: February 19 2015 11:14:05.