นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Hdc 43 แฟ้ม
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisweb
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
ทิศทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
เอกสารประกอบ KPI
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

  นโยบาย รมว.สาธารณสุข ท่านปลัดกระทรวง สธ.
ท่านนพ.สสจ.อต.
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

 

 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

ประชุมเภสัชกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 28 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 2 ก.พ. 2559 ]
งานแพทย์แผนไทย คภส. ดำเนินการโครงการบูรณาการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 19,22,26 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 1 ก.พ. 2559 ]
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 . ณ ห้องสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 28 ม.ค. 2559 ]
ประชุมเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 27 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 27 ม.ค. 2559 ]
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และคณะตรวจเยี่ยมงานคบส.จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่15 มกราคม 2559 [ 26 ม.ค. 2559 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
         
 
         

 
 
     
     
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 6 ก.พ. 2559 - 9 ก.พ. 2559
8 ก.พ. 2559
การนิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษา ทันตสาธารณสุข วสส.พล. [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
8 ก.พ. 2559
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
9 ก.พ. 2559
ประชุมแพทย์แผนไทยและเจ้าพนักงานสาธารณสุข(แผนไทย) ครั้งที่ 1/2559 [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
9 ก.พ. 2559
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
9 ก.พ. 2559
การประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2559 [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
9 ก.พ. 2559
ประสานแผนทำสัญญาด้านเอดส์ [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 6 ก.พ. 2559 10 รายการล่าสุด
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโครงการ [3 ก.พ. 2559]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับชั้นความลับสำหรับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี [3 ก.พ. 2559]
กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนฯ [3 ก.พ. 2559]
การแถลงผลการดำเนินงานรัฐบาลรอบ 1 ปี และทิศทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุขปี 2559 โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ทำเนียบรัฐบาล วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 [1 ก.พ. 2559]
ส่งจุลสารข่าววินัยคุณและคุณธรรม ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [29 ม.ค. 2559]
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการประชุมวิชาการ [28 ม.ค. 2559]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว [28 ม.ค. 2559]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Apptication "กฏหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103" [27 ม.ค. 2559]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิชาการฯ [27 ม.ค. 2559]
แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 3 ฉบับ [25 ม.ค. 2559]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นักวิชาการสาธารณสุขเข้าร่วมอบรม [25 ม.ค. 2559]
KPI template ปี 2559 (เพิ่มเติม) [22 ม.ค. 2559]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 15 [22 ม.ค. 2559]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น [22 ม.ค. 2559]
คู่มือ แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจำปี 2559 สสจ.อุตรดิตถ์ (ร่าง) [22 ม.ค. 2559]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 6 ก.พ. 2559 10 รายการล่าสุด
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาซื้อยา  [ 25 ธ.ค. 2558 ]
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาซื้อยา  [ 24 ธ.ค. 2558 ]
เรื่อง ประกวดราาซื้อยา Meropenem 1 gm for IV injection จำนวน 36,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  [ 17 ธ.ค. 2558 ]
การซื้อครุภัณฑ์ขนส่ง จำนวน1 รายการ  [ 16 ธ.ค. 2558 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคาย  [ 19 ต.ค. 2558 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์)  [ 29 ก.ย. 2558 ]
สอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์  [ 18 ก.ย. 2558 ]
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร  [ 18 ก.ย. 2558 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขุม ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 4 ก.ย. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 4 ก.ย. 2558 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 6 ก.พ. 2559 10 รายการล่าสุด
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (จพ.การเงินและบัญชี)  [ 28 ม.ค. 2559 ]
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ  [ 28 ม.ค. 2559 ]
รพ.อุตรดิตถ์ รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ  [ 19 ม.ค. 2559 ]
จ.สุโขทัย รับย้าย/รับโอนข้าราชการ(นักทรัพยากรบุคคล)  [ 29 ม.ค. 2559 ]
จ.สุโขทัย รับย้าย/รับโอนข้าราชการ  [ 29 ม.ค. 2559 ]
สป. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ ใน สสจ.  [ 26 ม.ค. 2559 ]
สป. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข/ด้านทันตกรรม) ระดับเชียวชาญ ใน สสจ. และรพ.ชุมชน  [ 26 ม.ค. 2559 ]
จ.ราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ คนที่สอง  [ 22 ม.ค. 2559 ]
สสจ.สิงห์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  [ 27 ม.ค. 2559 ]
รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับย้าย/รับโอนข้าราชการ  [ 26 ม.ค. 2559 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2016 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: February 03 2016 15:30:21.