นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisdb 21 แฟ้ม
ระบบอัตโนมัติสารสนเทศสาธารณสุข HIC2
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ 54
การออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคกลาง
โครงสร้างข้อมูล 21 แฟ้ม + 16 แฟ้ม + 7 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

  นโยบาย รมว.นพ.ประดิษฐ และ นพ.ชลน่าน
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

 

 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
สรุปข้อมูลปีงบประมาณ 2557 [12 ก.พ. 2557]
 

กิจกรรมสาธารณสุข

ประชุมแพทย์แผนไทยและเจ้าพนักงานสาธารณสุข(แผนไทย) ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 25 ก.ค. 2557 ]
ประชุมความร่วมมือดำเนินงานด้านสาธารณสุขชายแดนไทย-ลาว (จังหวัดอุตรดิตถ์-แขวงไซยะบูลี) วันที่ 22-23 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุม กินนรีโรงแรมสีหราช อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 24 ก.ค. 2557 ]
การอบรมเตรียมความพร้อมทีมเจ้าหน้าที่สู่ขบวนการ Accreditation HA วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ โรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 23 ก.ค. 2557 ]
ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดการประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานประชาคมเอดส์จังหวัดอุตรดิตถ์ (PCM) ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 23 ก.ค. 2557 ]
งานเภสัชสาธารณสุข กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯออกตรวจร้านยาและสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ ปี 2557 วันที่ 21,22,23 กรกฎาคม 2557 [ 23 ก.ค. 2557 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
         
  รายงาน
บริหารเวชภัณฑ์
แบบสำรวจ
วิเคราะห์ Online
         

 
 
           
           
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 2 ส.ค. 2557 - 5 ส.ค. 2557
4 ส.ค. 2557
ประชุม กวป. [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
4 ส.ค. 2557
ประชุมคณะกรรมการService Provider Board จ.อุตรดิตถ์ [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
4 ส.ค. 2557
ตรวจสอบข้อมูลงบการเงินหน่วยบริการ ปี 57 [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
4 ส.ค. 2557
ประชุมวิทยากรจัดอบรมFR [ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
4 ส.ค. 2557
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
5 ส.ค. 2557
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2557 [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

หนังสือราชการ

ประจำวันที่ 2 ส.ค. 2557 10 รายการล่าสุด
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายสรุป และสรุปผลการตรวจราชการรอบที่ 2/2557  [ ที่ อต 0032.002/ว 820 ลงวันที่ 25 ก.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม  [ ที่ อต 0032.002/ว 827 ลงวันที่ 25 ก.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557  [ ที่ อต 0032.003.4/ว 3016 ลงวันที่ 25 ก.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557  [ ที่ อต 0032.003.4/ว 822 ลงวันที่ 25 ก.ค. 2557 ]
ขอแจ้งแผนการประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธ์ุและคลินิกวัยรุ่น  [ ที่ี่ อต 0032.003.4/ว 823 ลงวันที่ 25 ก.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เครือข่ายประสานงานพัฒนาและแก้ไขปัญหางานสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าวและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน  [ อต 0032.002/ว 826 ลงวันที่ 25 ก.ค. 2557 ]
ขอเชิญคณะกรรมการฯออกนิเทศและตรวจประเมินฯ  [ ที่ อต 0032.104.7/0344 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2557 ]
การตรวจสอบภายใน ประจำปี 2557  [ ที่ อต 0032.001/ว 824 ลงวันที่ 25 ก.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ  [ ที่ อต 0032.003.2/ว 818 ลงวันที่ 25 ก.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุมและรับมอบรางวัล  [ ที่ อต 0032.003.4/8059 ลงวันที่ 25 ก.ค. 2557 ]
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 2 ส.ค. 2557 10 รายการล่าสุด
บันทึกการรับส่งข่าวทางวิทยุของกระทรวงสาธารณสุข [25 ก.ค. 2557]
กำหนดการ รับสเด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ 28 ก.ค. 57 [25 ก.ค. 2557]
คำชี้แจงในรายการ คืนความสุขให้คนในชาติ วันที่ 27 มิ.ย. 2557 [25 ก.ค. 2557]
คำชี้แจงในรายการ คืนความสุขให้คนในชาติ วันที่ 4 ก.ค. 2557 [25 ก.ค. 2557]
ข้อสั่งการของหัวหน้า คสช. ลงวันที่ 3 ก.ค. 2557 [25 ก.ค. 2557]
รูปที่ใช้ในการรับเสด็จ Tobe 28 ก.ค. 57 [24 ก.ค. 2557]
แจ้งการจัดสรรเงินสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับจังหวัด (P&P Area Health Services) ปีงบประมาณ 2557 งวดที่ 2/2557 [22 ก.ค. 2557]
ผลงาน Point REP 21 แฟ้ม จาก สปสช. เดือน กรกฏาคม 2557 [22 ก.ค. 2557]
เอกสารการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ถึง สสอ.ท่าปลา , สสอ.น้ำปาด , สสอ.บ้านโคก [21 ก.ค. 2557]
สสอ./รพ.ทุกแห่ง สสจ.อต.ขอให้จัดส่งแผนประมาณการค่าใช้จ่าย internet ปี 57 ตามแบบฟอร์มและรายละเอียดที่แนบมา ถึงกลุ่มงานยุทธ์ฯ E MAIL : PRINT.POR@HOTMAIL.COM ภายในวันที่ 17ก.ค.57 ไม่เกินเวลา 16.00 น. [17 ก.ค. 2557]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 2 ส.ค. 2557 10 รายการล่าสุด
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ในการลำเลียง/ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน  [ 21 ก.ค. 2557 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ครั้งที่ 2)  [ 13 มิ.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  [ 2 มิ.ย. 2557 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  [ 20 พ.ค. 2557 ]
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) โรงพยาบาลตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  [ 30 เม.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]สอบราคาจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ยกเลิก สอบราคาจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม รพ.ลับแล ปี 2557  [ 9 เม.ย. 2557 ]
ขอให้เสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย์ในการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด  [ 19 เม.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น ที่โรงพยาบาลตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 1 เม.ย. 2557 ]
[ด่วนมาก]สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลลับแล  [ 18 มี.ค. 2557 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 2 ส.ค. 2557 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 24 เม.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) และตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 25 เม.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 31 มี.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงพยาบาลลับแล (เฉพาะส่วน)  [ 14 มี.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงพยาบาลลับแล  [ 11 มี.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงพยาบาลลับแล (เฉพาะส่วน)  [ 14 มี.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงพยาบาลลับแล  [ 11 มี.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  [ 28 ก.พ. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  [ 28 ก.พ. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  [ 28 ก.พ. 2557 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2014 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: August 01 2014 09:28:15.