นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisdb 21 แฟ้ม
ระบบอัตโนมัติสารสนเทศสาธารณสุข HIC2
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ 54
การออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคกลาง
โครงสร้างข้อมูล 21 แฟ้ม + 16 แฟ้ม + 7 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

  นโยบาย รมว.นพ.ประดิษฐ และ นพ.ชลน่าน
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องลึก
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 


 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
สรุปข้อมูลปีงบประมาณ 2557 [12 ก.พ. 2557]
 

กิจกรรมสาธารณสุข

ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข [ 23 เม.ย. 2557 ]
งานอาหาร คภส. ร่วมกับ Mobile unit ออกเก็บตัวอย่างน้ำจากตู้น้ำหยอดเหรียญในอ.เมือและอ.ลับแล ตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น วันที่ 22 เมษายน 2557 [ 23 เม.ย. 2557 ]
นายขจรศักดิ์ อิ่มเต็ม และคณะออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12 เมษายน 2557 ณ อำเภอบ้านโคก อำเภอฟากท่า [ 21 เม.ย. 2557 ]
นายเกรียงศักดิ์ โตวนิชย์ และคณะตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12 เมษายน 2557 ณ อำเภอทองแสนขัน และอำเภอน้ำปาด [ 21 เม.ย. 2557 ]
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ วันที่ 14 เมษายน 2557 ณ สถานีขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ และสถานีรถไฟจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 14 เม.ย. 2557 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
           
  รายงาน
บริหารเวชภัณฑ์
           

 
 
           
           
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 24 เม.ย. 2557 - 27 เม.ย. 2557
22 เม.ย. 2557 - 24 เม.ย. 2557
สอบสวนวินัย [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
25 เม.ย. 2557
ประชุมประสานแผนงานทันตบุคลากรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
25 เม.ย. 2557
ชี้แจงการเก็บข้อมูลคนพิการขาขาด งานผู้สูงอายุ ส่งเสริมสติปัญญาเด็ก ปี 2557 [ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
25 เม.ย. 2557
ประชุมคณะกรรมการโรคมะเร็ง [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

หนังสือราชการ

ประจำวันที่ 24 เม.ย. 2557 10 รายการล่าสุด
การสำรวจดัชนีชี้วัดความสุขบุคลากรสาธารณสุข  [ อต 0032.006/500 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]การออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗  [ อดต ๐๐๑๘๑/ว ๑๓๙๓ ลงวันที่ 9 เม.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]การเร่งรัดกรอกข้อมูลการใช้พลังงานผ่านทางเว็ปไซด์ www.e-report.energy.go.th  [ อต 0015/ว 1496 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอแจ้งรายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบ "ลดโลกร้อน" ประจำปี 2556  [ อต 0032.003.4/ว 340 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุม  [ อต 0032.003.4/ว 1518 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]การอบรมพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ  [ อต 0032.006/ว 337 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]การอบรมพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ  [ อต 0032.006/ว 1514 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญร่วมงานสภากาแฟ ครั้งที่ 39  [ อต 0032.003.3/ว 333 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2557 ]
ส่งผ้าตัดเสื้อเครื่องแบบ พอ.สว.  [ อต0032.003.3/321 ลงวันที่ 17 เม.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอความร่วมมือในการเฝ้รระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่  [ อต 0032.003.1/ว 1515 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2557 ]
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 24 เม.ย. 2557 10 รายการล่าสุด
Point OPสปสช คะแนนคุณภาพ 21 แฟ้ม เดือน เมษายน 2557 [22 เม.ย. 2557]
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานสาธารณสุข ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข [18 เม.ย. 2557]
โครงการผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2557 [18 เม.ย. 2557]
เกณฑ์การประกวดชมรมผู้สูงอายุ วัดส่งเสริมสุขภาพ ตำบลดูแล LTC ปี 2557 [18 เม.ย. 2557]
แบบประเมินผลงานสายงานพยาบาลวิชาชีพ [9 เม.ย. 2557]
สืบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมระดับจังหวัด [8 เม.ย. 2557]
ขอให้ส่ง รพ./สสอ ทุกแห่ง ส่งไฟล์นำเสนอ War Room ไข้หวัดใหญ่ [4 เม.ย. 2557]
คู่มือแผนปฏิบัติการ สสจ.อุตรดิตถ์ ประจำปี 2557 [2 เม.ย. 2557]
ใบนำพาอาวุธปืนแข่งขันยิงปืน To Be Number ONE ครั้งที่2 (5-6เมษายน2557) [26 มี.ค. 2557]
แบบสำรวจความต้องการอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ อสม. ปี 2557 [14 มี.ค. 2557]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 24 เม.ย. 2557 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]สอบราคาจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ยกเลิก สอบราคาจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม รพ.ลับแล ปี 2557  [ 9 เม.ย. 2557 ]
ขอให้เสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย์ในการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด  [ 19 เม.ย. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น ที่โรงพยาบาลตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 1 เม.ย. 2557 ]
[ด่วนมาก]สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลลับแล  [ 18 มี.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ขอความร่วมมือประกาศสอบราคา  [ 11 มี.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารและก่อสร้างห้องน้ำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 5 มี.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)  [ 28 ก.พ. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ท่าปลา)  [ 27 ม.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 12 ธ.ค. 2556 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 24 เม.ย. 2557 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 31 มี.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงพยาบาลลับแล (เฉพาะส่วน)  [ 14 มี.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงพยาบาลลับแล  [ 11 มี.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงพยาบาลลับแล (เฉพาะส่วน)  [ 14 มี.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงพยาบาลลับแล  [ 11 มี.ค. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  [ 28 ก.พ. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  [ 28 ก.พ. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  [ 28 ก.พ. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน  [ 24 ก.พ. 2557 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  [ 20 ก.พ. 2557 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2014 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: April 10 2014 10:21:42.