นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Hdc 43 แฟ้ม
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisweb
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

  นโยบาย รมว.สาธารณสุข ท่านปลัดกระทรวง สธ.
ท่านนพ.สสจ.อต.
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

 
 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานแก่โรงพยาบาลน้ำปาดที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA (Re-Accreditation) [ 3 ก.ค. 2558 ]
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการทางการแพทย์ ประเทศไทย กรณีแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล ทีมที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 - 23 พฤษภาคม 2558 [ 3 ก.ค. 2558 ]
ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน วันที่ 2,3 และ 5 มิถุนายน 2558 อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ [ 29 มิ.ย. 2558 ]
งานเภสัชสาธารณสุข กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ยาของครัวเรือนและโรงเรียน วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 29 มิ.ย. 2558 ]
งานอาหาร คภส. ออกเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคและน้ำแข็งส่งตรวจวิเคราะห์ประจำปี 2558 วันที่28 พ.ค.58 และ 2-3,15-17 มิ.ย. 2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
           
 

 
 
         
         
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 3 ก.ค. 2558 - 6 ก.ค. 2558
     
 

หนังสือราชการ

ประจำวันที่ 3 ก.ค. 2558 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญรับรางวัลตำบลไอโอดีนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2558  [ อต 0032.003.4/ว 813 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามคุณภาพข้อมูลการให้บริการ จังหวัดอุตรดิตถ์  [ อต 0032.002/ว 3591 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2558 ]
[ด่วนมาก]ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงานด้านพัฒนาการเด็ก เขต 2  [ อต 0032.003.4/1074 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ติดตามแผนการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ (บัญชี 6)  [ อต 0032.005/ว 818 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่  [ อต 0032.003.3/ว 812 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอให้ตั้งจุดคัดกรองป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS - CoV)  [ อต 0032.003.1/ว 3605 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอให้ตั้งจุดคัดกรองป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS - CoV)  [ ส่งโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ลงวันที่ 3 ก.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอให้ตั้งจุดคัดกรองป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS - CoV)  [ อต 0032.003.1/ว 817 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน  [ สธ 0422.12/ว1168 ลงวันที่ 14 พ.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย  [ อต 0017.2/8816 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2558 ]
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 3 ก.ค. 2558 10 รายการล่าสุด
คำแนะนำ/นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรค [3 ก.ค. 2558]
ตัวอย่างแบบขอลาออก (ลูกจ้างประจำ) [1 ก.ค. 2558]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 [26 มิ.ย. 2558]
เอกสารประชุม MCH Board 18 มิย.58 [26 มิ.ย. 2558]
แบบหนังสือลาออกจากราชการ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) [25 มิ.ย. 2558]
ตัวอย่างแบบขอลาออก (สำหรับ สสจ.) [25 มิ.ย. 2558]
ตัวอย่างแบบขอลาออก (สำหรับ รพช.และ สสอ.) [25 มิ.ย. 2558]
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 [23 มิ.ย. 2558]
เอกสารประชุมMCH Board เรื่องAsphyxia [23 มิ.ย. 2558]
เอกสารประชุมMCH Board เรื่องธาลัสซีเมีย [23 มิ.ย. 2558]
เอกสารประชุมงานพัฒนาการเด็กในที่ประชุม MCH Board อุตรดิตถ์ไฟล์ที่2 [22 มิ.ย. 2558]
เอกสารประชุมงานพัฒนาการเด็กในที่ประชุม MCH Board อุตรดิตถ์ ไฟล์ที่3 [22 มิ.ย. 2558]
เอกสารประชุมงานพัฒนาการเด็กในที่ประชุม MCH Board อุตรดิตถ์ไฟล์ที่4 [22 มิ.ย. 2558]
เอกสารประชุมงานพัฒนาการเด็กในที่ประชุม MCH Board อุตรดิตถ์ [22 มิ.ย. 2558]
แบบประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพแบบใหม่2558 [22 มิ.ย. 2558]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 3 ก.ค. 2558 10 รายการล่าสุด
[ด่วนที่สุด]สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุระบบทวนสัญญาณวิทยุสื่อสารเสาสัณญาณพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง  [ 12 มิ.ย. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ขอให้เสนอราคายาในการจัดซื้อยาร่วมระดับจัีงหวัด  [ 10 มิ.ย. 2558 ]
ประกาศรับสมัครผู้่ช่วยเหลือคนไข้  [ 8 มิ.ย. 2558 ]
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถุ์ เรื่องสอบราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี2557  [ 8 มิ.ย. 2558 ]
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรคราคากลาง (ราคาอ้างอิง)รพ ตรอน  [ 8 มิ.ย. 2558 ]
ประกาศประกวดราคา ซื้ิอทางอีเล็คทรอนิคส์ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 รายการ  [ 5 มิ.ย. 2558 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 4 รายการ  [ 4 มิ.ย. 2558 ]
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถุ์ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอกและทางเชื่อมฯ ทันตกรรม และ ซับพลาย  [ 4 มิ.ย. 2558 ]
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก รพ.ตรอน  [ 2 มิ.ย. 2558 ]
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)คุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล(รถตู้) จำนวน1รายการ  [ 25 พ.ค. 2558 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 3 ก.ค. 2558 10 รายการล่าสุด
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  [ 1 ก.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำแหน่งนิติกรและตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  [ 10 มิ.ย. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการบัณฑิตคืนถื่น ประจำปีการศึกษา 2558  [ 27 พ.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกรและตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  [ 25 พ.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558  [ 8 พ.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  [ 1 พ.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [ 9 เม.ย. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 6 ก.พ. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  [ 22 ม.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าราชการ  [ 7 ม.ค. 2558 ]
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2015 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: June 29 2015 09:51:52.